Khóa học lập trình Website cơ bản

✓ Sử dụng các ngôn ngữ: HTML, CSS, Bootstrap, javascript,… để thiết kế trang web.

✓ Tạo ra các trang web đơn giản: Giới thiệu bản thân, trang web bán hàng,…

Nội dung chi tiết:

  • Chương 1: Giới thiệu về website – Tìm hiểu các thành phần cơ bản của Website và các ứng dụng phổ biến của chúng.
  • Chương 2: Cơ bản về HTML – Giới thiệu các công cụ và ngôn ngữ cơ bản để phát triển Website.
  • Chương 3: CSS cơ bản – Tùy chỉnh thông số và các thành phần giao diện cơ bản của Website.
  • Chương 4: CSS nâng cao – Thiết kế chi tiết và các thuộc tính phần tử giao diện của Website.
  • Chương 5: Javascipt – Giới thiệu ngôn ngữ lập trình JavaScript và các ứng dụng của nó trong phát triển Website.
  • Chương 6: Web nâng cao – Tiếp cận các công cụ và kỹ thuật phát triển Web chuyên sâu và các tính năng tiên tiến.