Khóa học lập trình Scratch cơ sở

Làm quen với các nhóm lệnh cơ bản tạo ra các trò chơi, ứng dụng học tập cơ bản.

Nội dung chi tiết:

  • Chương 1: Làm quen và tương tác với Scratch.
  • Chương 2: Tập vẽ và làm toán cùng Scratch.