Mô hình lớp học đảo ngược

Đặt học sinh làm trung tâm, học sinh trực tiếp tham gia vào quá trình trao nhận kiến thức qua việc phân tích…dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Môi trường học tương tác đa chiều, thú vị giúp phát triển kĩ năng toàn diện